• Franchise Connect | we know how

Dit zijn de meest voorkomende wijzigingen binnen een franchiseformule

Dit zijn de meest voorkomende wijzigingen binnen een franchiseformule

1024 769 Franchise Connect

Dit zijn de meest voorkomende wijzigingen binnen een franchiseformule.

De wereld om ons heen verandert continu. En snel ook! Game changers als technologische ontwikkeling, online marketing, internet of things, wet- en regelgeving, big data etc. zijn bepalend voor uw business in de toekomst. Een franchiseformule moet net als elk bedrijf anticiperen op deze veranderingen om ons heen. Maar bij een franchiseformule geldt één complicerende factor: niet alleen de centrale organisatie of het concept verandert, maar ook uw franchisenemers moeten mee veranderen! Dit heeft ook direct gevolgen voor de samenwerking met uw franchisenemers.

Veel voorkomende wijzigingen binnen een franchiseformule

Bij Franchise Connect houden we ons bezig met het professionaliseren en veranderen van franchiseformules. Dit zijn vaak processen die te maken hebben met de specifieke branche waar de formule actief in is. Maar een aantal zaken zijn generiek en komen bij elke franchiseformule voor. Ik neem u graag mee in onze werkzaamheden met betrekking tot veranderingen in de ontwikkeling van een franchiseformule.

Van soft franchise naar hard franchise

Soft en hard franchise zijn gangbare termen die betrekking hebben op de manier waarop franchisenemers in een franchiseformule aan regels, uitvoeringsnormen en verplichtingen zijn gebonden. Bij een hard franchise formule is de franchisenemer in veel aspecten van de bedrijfsvoering gebonden aan strenge regels. Denk hierbij bijvoorbeeld aan huisstijl, voorraad, verplichte inkoop etc. Bij een soft franchise zijn er minder regels c.q. verplichtingen.

In onze ogen moet een franchiseformule hard zijn op die punten waar een formule bepaalde zaken beter centraal kan regelen. Dit is in het voordeel van de franchisenemer. Deze zaken zijn bijvoorbeeld daardoor goedkoper, kwalitatief beter, professioneler, sneller, beter controleerbaar, beter te borgen etc. Een centrale organisatie kan dit alleen maar goed en efficiënt doen als deze zaken hard zijn geregeld.

Het probleem is vaak dat franchiseformules starten als een softe franchiseorganisatie maar gaandeweg de rit merken dat ze beter uit zijn met een hardere koers. Juist in het belang van de franchisenemers!

De transitie van soft franchise naar hard franchise is echter lastig. Het vereist juridische, financiële en procesmatige aanpassingen. Maar het brengt ook een cultuuromslag teweeg. Hiervoor is draagvlak nodig bij de franchisenemers, maar ook bij het eigen formulemanagement en franchisemanagement.

Bij Franchise Connect hebben we veel praktijkervaring met het begeleiden van formules van soft franchise naar hard franchise.

Aanpassingen in het werving- en selectieproces

Het aanhaken van de verkeerde franchisenemer is een veel voorkomende faalfactor voor een franchiseformule. Succes op de korte en lange termijn betekent dat u op zoek moet naar de juiste franchisenemers: mensen die passen binnen het door u vastgestelde profiel, die beschikken over de juiste ondernemersdrive en passen bij de branche c.q. de bedrijfscultuur. En u wilt natuurlijk franchisenemers die, rekening houdend met een gezond ondernemersrisico, in staat zijn om voor zichzelf een goed verdienmodel te creëren.

Franchise Recruitment betekent dus niet alleen maar werving, maar ook een strenge selectie zonder al te veel concessies aan het door u opgestelde franchisenemerprofiel. Franchisegevers ervaren dat werving- en selectie van franchisenemers een vak apart is. Een vakgebied dat bovendien veel tijd en geld kost. Hier is vaak veel winst te behalen door het hele recruitmentproces efficiënter en effectiever in te richten. Wij adviseren bestaande franchiseformules bij het herinrichten van het werving- en selectieproces van franchisenemers.

Fiscale toetsing zelfstandig ondernemerschap

Het komt met enige regelmaat voor: een franchisegever sluit een overeenkomst met een franchisenemer en pas jaren later blijkt dat deze franchiserelatie door de belastingdienst, UWV of de rechtbank wordt aangemerkt als een “fictieve dienstbetrekking”. De franchisenemer wordt gezien als werknemer en de franchisegever als werkgever. Met alle vervelende gevolgen van dien.

Aanpassingen in franchisedocumenten

Bij een commercieel samenwerkingsverband passen zakelijke afspraken. Deze zakelijke afspraken zijn niet altijd statisch. Door formulewijzigingen, veranderende omgevingsfactoren of interne factoren zullen deze afspraken van tijd tot tijd herzien moeten worden. De inhoud van een overeenkomst (een franchiseovereenkomst, licentieovereenkomst of distributieovereenkomst) is statischer dan de inhoud van een franchisehandboek of operationeel handboek, maar zal ook in de loop der jaren af toe bijgesteld moeten worden. De inhoud van een handboek is vaker aan verandering onderhevig. We zien geregeld dat formules deze aanpassingen niet doorvoeren en bovendien niet letten op consistentie tussen de franchiseovereenkomst en franchisehandboek.

Formulemanagement en franchisemanagement

De formulemanager is verantwoordelijk voor de totale formule en heeft daarmee een overkoepelende functie. De franchisemanager is mede verantwoordelijk voor het verbeteren van de rendement- en marktpositie van individuele franchisenemers binnen de vastgestelde formule-uitgangspunten. Het franchisemanagement ziet toe op werkzaamheden die gerelateerd zijn aan een individuele franchisenemer. De franchisemanager is de schakel tussen franchisegever en franchisenemer. Naast het ontbreken van de juiste competenties bij formule- en of franchisemanagement zien we in de praktijk ook nog wel eens dat er onvoldoende tijd wordt besteed aan het managen van formule en/of franchisenemers. Bij de groei van een franchiseformule ligt de nadruk steeds meer op het managen van de formule.

Aanpassingen in de franchise communicatiestructuur

Bij een franchiseformule hoort een goede communicatie tussen franchisegever en franchisenemers onderling. Deze communicatie wordt bevorderd door periodiek franchiseoverleg. Maar hoe structureert u deze overlegstructuur bij een groot aantal franchisenemers? Het instellen van een adviesraad is een goed begin. Bedenk echter goed welke bevoegdheden u geeft aan dit formele overlegorgaan van franchisenemers. Dit kan gaan van noodzakelijke instemming tot aan adviesbevoegdheid. Een goed reglement voor een franchiseraad is het begin. Maar ook het instellen van een vereniging van franchisenemers kan tot de mogelijkheden behoren. Veel verandertrajecten bij franchiseformules gaan gepaard met het instellen van een goede franchise communicatiestructuur in de franchiseformule.

AUTHOR

Carlo van Rienen

Eigenaar Carlo van Rienen is vanaf 2002 actief in de franchisewereld als franchisegever en adviseur voor centrale franchiseorganisaties en overige serviceorganisaties. Carlo is/was betrokken bij de ontwikkeling of herpositionering van franchiseformules en werkt als franchisespecialist, formuleontwikkelaar, procesmanager, interim formulemanager of franchise mediator. Daarnaast is hij als verandermanager betrokken bij transitietrajecten voor franchiseformules of andere commerciële samenwerkingsverbanden. Carlo begeleidt franchise-eigenaren en formulemanagers in het managen van de formule en/of de franchisenemers. Carlo begeleidde daarnaast werknemers in hun stap naar zelfstandig ondernemerschap c.q. franchisenemerschap. Tot slot publiceert en spreekt Carlo over franchising en overige samenwerkingsmodellen.

All stories by: Carlo van Rienen