• Franchise Connect | we know how

Franchiseovereenkomst en franchisehandboek

De basisafspraken tussen franchisegever en franchisenemer worden schriftelijk vastgelegd in een franchiseovereenkomst en franchisehandboek. Beide franchisedocumenten zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en moeten dus consistent worden beschreven. De documenten zijn juridisch bindend.

“Een franchiseovereenkomst en een franchisehandboek zijn niet standaard te maken. Immers, elke franchiseorganisatie, elke bedrijfscultuur en elke branche is weer uniek. De specifieke business van de formule en de specifieke samenwerkingsafspraken worden vertaald in een juridisch fundament. De juridische documenten worden geschreven in de geest van de formule, in begrijpelijke taal en zijn onderling consistent.”

franchiseovereenkomst en franchisehandboek

Franchiseovereenkomst

In Nederland bestaat geen specifieke wet voor franchising. In feite spelen bij franchiseovereenkomsten meerdere rechtsgebieden en dus verschillende wetten een rol. Zo spelen het algemene verbintenissenrecht, het ondernemingsrecht en het huurrecht (koppeling van het huurrecht aan de franchiseovereenkomst) een rol. Qua mededingingsrecht zijn franchiseformules gebonden aan de regels van het Nederlandse en Europese mededingingsrecht. Dit geldt voor bijvoorbeeld prijsafspraken, rayonbescherming, non-concurrentiebedingen en exclusieve afnameverplichtingen. Aspecten die betrekking hebben op het intellectuele eigendom (merken, handelsnamen en auteursrechten) worden beheerst door het intellectuele eigendomsrecht.

Bij een franchiseformule verleent de franchisegever aan de franchisenemer een gebruiksrecht (of een licentie) op het zakelijk concept dat de formule beschikbaar stelt aan de franchisenemer. In deze licentie zit ook het merk, de handelsnaam en/of eventuele andere intellectuele eigendomsrechten. Een franchisegever doet echter meer voor zijn franchisenemers! Tegelijkertijd verwacht de franchisegever ook wat van zijn franchisenemers terug. Deze rechten en plichten van franchisegever en franchisenemer leggen we vast in een franchiseovereenkomst.

In de franchiseovereenkomst legt men de “normale” zaken vast, zoals rechten, looptijden, exclusiviteit, (leverings- en betalings)voorwaarden, vrijwaringen, financiële verplichtingen, exitbepalingen, aansprakelijkheid etc. Daarnaast kan zo’n franchiseovereenkomst afspraken bevatten met betrekking tot de volgende zaken: rayon of verzorgingsgebied, geheimhouding, non-concurrentiebeding of non-relatiebeding, de dienstverlening van de franchisegever aan de franchisenemer, het assortiment, de prijzen en herinvesteringen.

Franchisehandboek

In de franchiseovereenkomst legt u de basisafspraken vast. Het handboek is een, meer procesmatige en operationele, aanvulling op de franchiseovereenkomst. In het handboek wordt alle vertrouwelijke kennis (knowhow) over de franchiseformule vastgelegd. Het handboek is dus zeer volledig én in detail. Het handboek is voor de franchisegever ook in juridische zin een document waar u bij geschillen op terug kunt vallen. Voor de franchisenemer is het handboek een noodzakelijk ‘operational manual’ om de franchisevestiging te exploiteren. Het handboek is dus ook de leidraad voor de operationele begeleiding van franchisenemers. Het is een gids voor franchisenemers voorafgaand aan de start en tijdens de exploitatie van de franchisevestiging. Ook in de werving en selectie van franchisenemers speelt het handboek een grote rol. Professioneel en duidelijk omschreven processen en procedures in het franchisehandboek, zeggen ook iets over de professionaliteit van uw franchiseformule.

“Het maken van een goed franchisehandboek is een vak apart. Het franchisehandboek is uniek voor uw franchiseformule. Kenmerken van uw franchiseformule, dienstverlening voor uw franchisenemers, uitvoeringsnormen, processen, procedures en richtlijnen worden beschreven in het franchisehandboek en in de operationele aanvulling op het franchisehandboek: het operationeel handboek.”

Franchiseovereenkomst en -handboek ontwikkelen?

Kom bij ons op de koffie.