• Franchise Connect | we know how

Franchise adviesraad

Binnen een franchiseorganisatie is de samenwerking tussen de franchisegever en haar franchisenemer(s) erg belangrijk. Om het onderlinge vertrouwen te verhogen, is het instellen van een franchise adviesraad essentieel. De franchiseraad is een overlegorgaan binnen een franchiseorganisatie, waarin zowel franchisegever als franchisenemers zijn vertegenwoordigd. Overleg met franchisenemers is van groot belang voor de franchisegever. Zo kan hij/zij de franchiseformule verbeteren, draagvlak creëren voor voorgenomen wijzigingen binnen de formule en waarnemen hoe het er in de praktijk aan toe gaat bij de franchisenemers. Een goedwerkende franchiseadviesraad geeft inzicht in de behoeften van zowel de franchisegever als –nemer. Dit kan op lange termijn problemen voorkomen.

De franchise adviesraad wordt gemiddeld drie tot vier keer per jaar bijeengeroepen onder voorzitterschap van de franchisegever. Franchisenemers mogen via de franchiseraad hun advies uitbrengen over veranderingen binnen de formule. Onderwerpen die besproken worden, kunnen bijvoorbeeld gaan over: het formulebeleid, de bedrijfsvoering, functioneren van de begeleiding, marktontwikkelingen, productinnovaties, verandermanagement, marketing en communicatie, administratie, automatisering, opleiding en expansie van de franchiseformule.

Is een franchise adviesraad wettelijk verplicht?

Een franchise adviesraad is geen wettelijke verplichting. Informeel overleg met alle franchisenemers kan ook. De franchiseraad wordt vaak in het leven geroepen bij tien of meer franchisenemers. Al kan dit aantal per franchiseformule variëren.

Reglement opstellen

Hoe de franchise adviesraad functioneert, is vaak vastgelegd in een reglement, opgesteld door de franchisegever. In dit reglement worden onder meer de volgende zaken geregeld:

  • Doel van de franchiseadviesraad en hoe men dit gaat bereiken.
  • Samenstelling en aantal leden (franchisenemers en franchisegever).
  • (Her)benoeming van de leden van de franchiseraad.
  • Bevoegdheid van leden en de benoemingstermijnen,
  • Vergaderonderwerpen, vergadermomenten/-frequentie.
  • Vergoeding van kosten.
  • Wijze van verslaglegging en besluitvorming.
  • Mogelijkheden om het reglement te kunnen wijzigen.

Binnen een franchise adviesraad kunnen ook commissies worden ingesteld die bepaalde zaken vooraf kunnen onderzoeken of bespreken, zoals een – inkoop, product- en marketing- en communicatiecommissie. Voor besteding van centrale marketingbudgetten worden vaak marketingcommissies in het leven worden geroepen.

Bevoegdheid franchise adviesraad

De franchiseraad heeft over het algemeen alleen een adviesbevoegdheid. De beslissingsbevoegdheid ligt bij de centrale organisatie van de franchisegever. Binnen sommige organisaties is echter wel vastgesteld hoe er met het advies dient worden omgegaan, bijvoorbeeld dat indien het voorstel verworpen is de franchisegever met een aangepast voorstel moet komen, of dat franchisegever gefundeerd schriftelijk moet aangeven waarom hij/zij het afgewezen voorstel toch wil doorzetten.

Franchise adviesraad implementeren

Het is van belang om een franchiseadviesraad zo snel mogelijk te implementeren. Uit ervaring weten we dat mensen beslissingen sneller accepteren als zij het besluitproces als rechtvaardig ervaren. Lees onze knowhow voor meer informatie over medezeggenschap binnen franchise.

Een franchisenemersvertegenwoordiging opzetten?

Franchise Connect weet raad!